پروژکتور – معابر

نورپردازی محوطه و خیابانها در کیفیت حضور افراد در طول شب در اجتماع تاثیر مستقیم دارد. با این مجموعه از چراغها می توان محیط هایی با کاربری پائین در طول شب را به محیط های کاربردی با کاهش مصرف انرژی و آلودگی نوری تبدیل نمود.

طرح آترا

طرح آیسو

طرح آیدیس

طرح دیانا

طرح داینا